Bằng cấp

 

Sau khi hoàn tất chương trình học và đủ điều kiện xét tốt nghiệp, sinh viên sẽ nhận được bằng Cử nhân Công nghệ thông tin do Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM cấp. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay KHÔNG thể hiện Hệ đào tạo trên văn bằng.

(Mẫu Văn bằng Cử nhân Công nghệ thông tin của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cấp)

Với Văn bằng Cử nhân Công nghệ thông tin của Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM, sinh viên có thể học tiếp các chương trình cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ.