Đối tượng tuyển sinh

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Chương trình đào tạo Cử nhân Công nghệ thông tin từ xa qua mạng của trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM tuyển sinh các đối tượng vào các hệ đào tạo sau:

  • Cử nhân ngành CNTT: Đối tượng đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, thời gian học từ 3 - 5 năm và thời hạn để hoàn thành chương trình đào tạo tối đa là 8 năm.
  • Cử nhân 2 ngành CNTT: Đối tượng đã tốt nghiệp Đại học, thời gian học từ 2 - 2,5 năm và thời hạn để hoàn thành chương trình đào tạo tối đa là 4 năm.
  • Hoàn chỉnh Đại học CNTT: Đối tượng đã tốt nghiệp Cao đẳng ngành CNTT, thời gian học 1,5 - 2 năm và thời hạn để hoàn thành chương trình đào tạo tối đa là 3 năm.